Ubezpieczenie OC firmy

OC firmy to podstawowe ubezpieczenie dla działalności gospodarczych bez względu na branżę czy formę prawną. Stanowi ono zabezpieczenie finansowe w wypadku szkód wyrządzonych zewnętrznym podmiotom. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Dla kogo jest ubezpieczenie OC firmy?

OC dla firmy to produkt ubezpieczeniowy dedykowany przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność usługową bądź produkcyjną. Wykupienie tego rodzaju polisy nie jest obowiązkowe, lecz jej posiadanie może okazać się pomocne w wielu sytuacjach. OC firmy chroni na dwa sposoby – działa w przypadku roszczeń kontraktowych oraz szkód osobowych i majątkowych wyrządzonych osobom trzecim na terenie placówki lub w trakcie obsługi.

OC firmy to rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu sytuacjach. Ubezpieczenie pokryje szkody, które przedsiębiorstwo może wyrządzić w związku z posiadanym mieniem (np. urządzeniami czy instalacjami) oraz działalnością. OC firmy obejmuje też szkody, które wyrządzone zostały osobie trzeciej przez wyprodukowane lub dostarczone produkty.

Zakres ochrony OC firmy

Możemy wyróżnić dwa obszary, których dotyczy ochrona ubezpieczeniowa. Odpowiedzialność kontraktowa dotyczy roszczeń kontrahentów i szkód spowodowanych niewywiązaniem się z umowy lub jej nienależytym wykonaniem. Odpowiedzialność deliktowa związana jest ze szkodami wyrządzonymi również osobom prywatnym fizycznym, firmom lub innym podmiotom, które nie mają relacji biznesowych z ubezpieczoną działalnością – są to szkody na mieniu lub na osobie.

Aby zapewnić przedsiębiorstwu kompleksową ochronę, można rozszerzyć OC działalności gospodarczej o dodatkowe ryzyka, takie jak:

 • szkody powstałe poza terytorium Polski,
 • odpowiedzialność cywilną wzajemną pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami,
 • OC pracodawcy,
 • OC przechowawcy,
 • szkody powstałe z w wyniku emisji niebezpiecznych substancji,
 • szkody w mieniu poddanemu obróbce lub innym czynnościom,
 • szkody wyrządzone przez półprodukt,
 • szkody wyrządzone przez maszyny lub inne urządzenia wyprodukowane, dostarczone i naprawiane przez osoby objęte ubezpieczeniem,
 • szkody wyrządzone umyślnie,
 • czyste straty finansowe,
 • odpowiedzialność cywilną w rzeczach ruchomych użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku nie przenoszącego prawa własności,
 • koszty wycofania wadliwego produktu z rynku.

Dlaczego warto?

Prowadzenie działalności wiąże się z dużą odpowiedzialnością, która wynika nie tylko z relacji biznesowych czy ryzyka związanego ze świadczeniem określonych usług. Ubezpieczenie zapewnia też ochronę w przypadku szkody na skutek błędu pracownika. OC firmy zadziała również w sytuacji, gdy na terenie placówki zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, np. klient przewróci się i złamie nogę.