Ubezpieczenie OC członków zarządu

OC członków zarządu znane jest również jako ubezpieczenie D&O (z j. ang. Directors and Officers). Nie zalicza się ono do grupy ubezpieczeń obowiązkowych – wykupienie takiej polisy jest zatem w pełni dobrowolne. OC dla członków zarządu chroni osoby kierujące firmą przed skutkami nienależytego wykonania obowiązków.

Dla kogo?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dedykowane m.in. członkom zarządu i rady nadzorczej, prokurentom i pełnomocnikom. Ubezpieczenie D&O może obejmować również inne osoby, które należą do organów wykonawczych spółki, np. menedżerów. W niektórych wariantach zakres ochrony rozciąga się także na najbliższą rodzinę członków zarządu (małżonkowie i dzieci), co może okazać się szczególnie istotne w przypadku postępowania spadkowego.

Lista osób objętych ochroną, jaką zapewnia polisa D&O, może być bardzo długa lub skoncentrowana na samym zarządzie – wszystko zależy od ustaleń podjętych w trakcie przygotowywania oferty. OC członków zarządu jest przydatne zarówno dla korporacji, jak i małych lub średnich przedsiębiorstw.

Zakres ochrony

Polisa OC zarządu zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów postępowania sądowego. Ochrona może obejmować również byłych członków zarządu pod warunkiem, że do zdarzenia powodującego powstanie szkody doszło w czasie trwania ubezpieczenia. Zakres ochrony rozciąga się także na inne sytuacje, np. podjęcie błędnej decyzji w sprawie rozwoju spółki, a nawet zarzut działania na jej niekorzyść. Polisa zadziała też w przypadku przekroczenia umocowań czy złożenia fałszywych bądź wprowadzających w błąd oświadczeń.

Ubezpieczenie OC dla członków zarządu można rozszerzyć o wiele dodatkowych opcji, m.in.:

  • odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
  • koszty związane z karami administracyjnymi, kaucjami i gwarancjami,
  • koszty porady prawnej,
  • koszty poniesione w związku z odzyskaniem przez firmę dobrego imienia.